Dr Cosmetics Academy

  • English

หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการคลินิกความงาม รุ่นที่ 4 ปี 2567 (หลักสูตร 4 วัน 6-7 และ 20-21 ก.ค.)

06jul(jul 6)09:0007(jul 7)17:00หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการคลินิกความงาม รุ่นที่ 4 ปี 2567 (หลักสูตร 4 วัน 6-7 และ 20-21 ก.ค.)

Share this event

Event Details

คอร์สนี้เหมาะกับใคร : คอร์สระยะสั้นแบบ Exclusive สำหรับผู้ที่สนใจเปิดคลินิกเสริมความงามโดยเฉพาะ

จุดเด่นของคอร์ส
1. จัดโดยสถาบันฝึกอบรมด๊อกเตอร์คอสเมติกส์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. เนื้อหาอัดแน่นด้วยความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Doctor Cosmetics, วิทยากรรับเชิญจากบริษัท Ready Planet ผู้นำด้านแพลตฟอร์มการขายและการตลาดออนไลน์ และ คณาจารย์ที่มากประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. หลักสูตรครั้งนี้ เพิ่มวัน เพิ่มเนื้นหาเข้มข้นพร้อม work shop การฝึกปฏิบัติวางแผนธุรกิจทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างโมเดลคลินิก การวางแผนด้านการเงินและลงทุน การวางแผนด้านบุคลากร การวางผังคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย การคิดเมนูบริกgารต่างๆ พร้อมการวางแผนการตลาดแบบปฏิบัติจริง โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นร่วมกันผ่านกิจกรรม และ work shop ทุกวัน ทุกวิชา

เนื้อหาของหลักสูตรนี้
โอกาส&กลยุทธ์
1.โอกาสสำหรับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
– ภาพรวมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
– สภาวะผู้ซื้อ คู่แข่ง และ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
– การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
– การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
– วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Customer Problem Fit)
– การเสนอทางเลือกและการตอบสนองความต้องการลูกค้า (Choices and Solution)

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
– การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายน และ การทำ SWOT Analysis
– การกำหนด วิสัยทัศน์ พัธกิจ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว
– กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

การตลาด&การปฏิบัติงาน
3.การวางแผนการตลาดบริการสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม
– การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางตำแหน่งตราสินค้า
– การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ เป้าหมายทางการตลาด
– กลยุทธ์การสร้างแบรนด์คลินิกเสริมความงาม
– การเลือกเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทรีทเม้นต์ ตัวยา เพื่อสร้างเป็นบริการของคลินิกเสริมความงาม
– กลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้
– ช่องทางการจัดจำหน่าย
– การสื่อสารการตลาดในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
– พนักงานผู้ให้บริการ และ คุณภาพการบริการ
– กระบวนการให้บริการให้คลินิกเสริมความงามในภาพรวม
– ลักษณะทางกายภาพที่ดีของคลินิกเสริมความงาม

4.การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม
– การเลือกทำเลที่ตั้ง
– การวางแผนผังในคลินิกเสริมความงาม และ การออกแบบตกแต่งคลินิกเสริมความงาม
– การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และ การขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
– การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง
– การจัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
– ระบบบริหารจัดการคลินิกเสริมความงาม

บัญชี ภาษี&ทรัพยากรมนุษย์
5.การวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม
โครงสร้างทีมงานคลินิกเสริมความงาม
– บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติพนักงาน
– เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงาน
– การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน
– การประเมินผลการทำงาน

6.การวางแผนระบบบัญชี ภาษี และการบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม
– ประมาณการเงินลงทุน / แหล่งที่มาของเงินทุน
– การคำนวณต้นทุนต่อบริการ
– ประมาณการรายได้
– ประมาณการงบกำไรขาดทุน
– ประมาณการงบกระแสเงินสด
– วิเคราะะห์ความคุ้มค่าการลงทุน
– การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility)
– การวางแผนภาษีสำหรับคลินิกเสริมความงาม

วิเคราะห์&จัดการความเสี่ยง
7. การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง
– การระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ (ด้านการตลาด / ด้านการเงินและสภาพคล่อง / ด้านการดำเนินการ ฯลฯ)
– การประเมินความเสี่ยง
– การวางแผนรับมือความเสี่ยง
– การลงมือทำ ติดตามและควบคุม

8.คลินิกธุรกิจ
– ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจคลินิกเสริมความงาม โดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Time

06/07/2024 09:00 - 07/07/2024 17:00

ลงทะเบียน / ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

You must login to buy tickets! Login Now